سبز قامت

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

سبز قامت یا بهتر بگوییم درختان، سوژه مناسبی برای تصاویر آسمان شب و زمین ( Landscape ) هستند. تصویر امروز نمایشی از گردش ستاره‌ها به دور ستاره قطبی بر بالای درختانی است که گویی در حال نظاره کردن زیبایی های آفرینش هستند. در سمت راست تصویر چهار رد ستاره‌ای را می توانید مشاهده کنید که به وضوح رنگ آنها نیز مشخص است. این چهار ستاره، صورت فلکی ذات الکرثی را می سازند. صورت فلکی ذات الکرثی به شکل W یا M دیده می شود و یکی از راه‌نماهای مناسب برای یافتن جهت شمال و ستاره قطبی است. اما در این صورت فلکی تعدادی خوشه و سحابی جای دارد که بارزترین آنها H و X و خوشه ستاره‌ای M103 است.

تصویر آینده : تنها بر تخت سنگ