نوار سفیدی در آسمان

تصویر و حق کپی : آرمان گلستانه

تصویر آینده : گذر زمان در آسمان