آسمان بر فراز معدن

تصویر و حق کپی : طاها تبیانی

تصویر آینده : گرگ و میش