گرگ و میش

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده ( AstroPix )

تصویر آینده : رقابت مسیه جنوب ایران