ماه و نگین درخشان آسمان

تصویر و حق کپی : محمد سلطان الکتابی

لحظاتی پس از غروب خورشید و همزمان با تاریکی تدریجی زمینه ی آسمان، عکاسان آسمان شب لنزهای دوربین هایشان را به سمت افق نشانه می روند تا در امتداد نوار فرضی دایره البروج، نزدیکی ظاهری هلال ماه و سیاره زهره را در کنار یکدیگر ثبت کنند.

تصویر آینده : نورافشانی ستاره‌ها