نورافشانی ستاره‌ها

تصویر و حق کپی : بنفشه گلابگیران

تصویر آینده : شهابی در کنار نور منظومه خورشیدی