شهابی در کنار نور منظومه خورشیدی

تصویر و حق کپی : مجتبی مقدسی

تصویری زیبا از بازتاب نور خورشید و شهاب، که در آسمان استان پهناور سیستان و بلوچستان تهیه شده است. نوری که در سمت چپ تصویر مشاهده می کنید، بازتاب نور خورشید است که از طریق گرد و غبار صفحه منظومه خورشیدی بازتاب داده می شود. اگر کمی دقت کنید در میان این نور تجمع ستاره‌هایی را می توایند مشاهده کنید، نام این خوشه کندوی عسل است که در صورت فلکی سرطان ( خرجنگ ) قرار دارد. ستاره پرنوری که در سمت راست تصویر خودنمایی می کند، ستاره شباهنگ یا آلفای سگ بزرگ است. این ستاره از قدر ۱.۴-، نورانیترین ستاره آسمان پس از خورشید است. اما بارزترین صورت فلکی مثل همیشه، جبار است. سه ستاره کمربند، دو ستاره شانه و دو ستاره برای پاهای آن نمایی دلنشین را برای هر رصدگری بوجود می آیود.

تصویر آینده : کوهی از خانه