همدم زمین در روز

تصویر و حق کپی : مهدی حیدری

تصویر آینده : صخره‌ها