ستاره دنب و سحابی آمریکای شمالی

تصویر و حق کپی : تیمور سیف اللهی

تصویر آینده : برگریزان