برگریزان

تصویر و حق کپی : عبدالحسین هاشمی زاده

تصویر آینده : دنباله‌دار سبز