دنباله دار سبز

تصویر و حق کپی : سعید بهرامی نژاد

تصویر آینده : بارش یا رد