دو خوشه و دنباله دار سبز

تصویر و حق کپی : محمد رحیمی

دنباله‌دار هارتلی وضعیت رصدی بسیار مناسبی پیدا کرده و این بار در نزدیکی دو خوشه باز به نامهای X و H قرار گرفته است. دنباله‌دار هارتلی در روزهای آینده وضعیت مناسبتری خواهد داشت و این نوید تصاویر بسیار بهتری از این دنباله دار را می دهد.

تصویر آینده : دو شهاب پیاپی