زحل، نزدیکتر

تصویر و حق کپی : علی عمانی

تصویر آینده : شبی گبج کننده