سحابی رزت بر بالای درختان

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

تصویر آینده :