لکه‌ای بر خورشید

تصویر و حق کپی : محمد سلطان اکتابی

تصویر آینده : غروب ستاره‌ها در خرابه‌های دهکده