هارتلی در بین خوشه‌ها

تصویر و حق کپی : نازنین علی بیک

در نیمه شب ۲۵ اسفند ۱۳۶۴ / ۱۶ مارس ۱۹۸۶ وقتی که “مالکوم هارتلی” با تلسکوپ ۱.۲متری رصدخانه سایدینگ اسپرینگ در استرالیا مشغول کاوش در آسمان بود، به هیچ عنوان تصور نمی کرد در آن شب دنباله داری را کشف خواهد کرد. هارتلی در بررسی اولیه پس از کشف دنباله دار متوجه شد جسم کم نوری که او کشف کرده، دنباله داری با دوره تناوب کوتاه است که هر ۶.۵ سال یک بار به دور خورشید می گردد و از قضا یکی از معدود دنباله دارهایی در چند قرن اخیر است که بسیار به زمین نزدیک خواهد شد. این دومین دنباله دار کوتاه دوره ای بود که هارتلی کشف کرده بود، به همین سبب عدد ۲ در کنار نام کاشف دنباله دار قرار گرفت و از آنجایی که این دنباله دار صد و سومین دنباله دار با دوره مداری مشخص بود، با نام کامل دنباله دار “۱۰۳P/Hartley 2” نام گذاری شد. تصویر امروز نمایی از این دنباله دار در نزدیکی دو خوشه X و H است که در هفته گذشته تهیه شده است.

تصویر آینده : تیمره، نماید از گذشتگان