هلال شامگاهی

تصویر و حق کپی : محمد مهدی عسگری

پس از مقارنه ماه و خورشید از ( دید ناظر زمینی )، ماه شروع به فاصله گرفتن ( از نظر زاویه‌ای ) خورشید می کند تا به ۵ درجه‌ای از آن برسد. در این وضعیت هلال ماه تشکیل داده می‌شود که به آن حد دانژون می‌گویند. تا بحال کسی نتوانسته این حد را بشکند و در بهترین وضعیت در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ شمسی مقدار ۷.۳ درجه ثبت شده است. اما هلال پس از این وضعیت بازهم به سختی قابل رویت است. ارتفاع هلال در زمان غروب، جدایی زاویه‌ای از خورشید، طول کمان هلال، عرض دایره البروجی از جمله مواردی هستند که هلال بحرانی را بوجود می آورند. پس از گذر این موارد، هلال به آسانی در افق قابل دیدن است و همگان را به نظاره خود دعوت می کند.

تصویر آینده : دیوارهای کاهگلی