چرا جبار؟

تصویر و حق کپی : عطا مقتدری

جبار معرفترین صورت فلکی در بین ستاره‌شناسان است. حتی افرادی که اولین بار به آسمان نگاه می اندازند، در بسیاری موراد، ابتدا سه ستاره‌ی کمربند جبار را تشخیص می‌دهند. اما در این جبار غوغایی به پا است. سحابی جبار، سحابی برنارد، سحابی M78، سحابی سر اسب از جمله اجرام اعماق آسمان این صورت فلکی جذاب است. تصویر انتخابی امروز نمایی از صورت فلکی به همراه سحابی بزرگ بارنارد و سحابی جبار و سر اسب است که توسط دوربین اصلاح شده ( Modified ) تهیه شده است.

تصویر آینده : پل ارتباطی چین به اروپا!