خزان درختان

تصویر و حق کپی : محمد جواد فهیمی

پاییز فصا رنگارنگ شدن درختان است. فصلی که به دلیل رنگ زرد درختان نمایی دیدنی دارد. تصویر امروز نمایی از ورود پاییز به روستار لاله زارد در منطقه بردسیر کرمان دارد. منطقه‌ای که از نظر سرمای سخت شهرت زیادی دارد. حافظ می گوید :
عزم سبک عنان تو در جنبش آورد این پایدار مرکز عالی مدار هم
تا از نتیجه فلک و طور دور اوست تبدیل ماه و سال و خزان و بهار هم

تصویر آینده : ماه در پَس کوه