ماه در پَس کوه

تصویر و حق کپی : طاها تبیانی

چرا بخش تاریک ماه در زمانی که هلال است، روشن است؟ این سوال در ذهن بسیاری از شما علاقه‌مندان نقش می بندد. پاسخ آن بسیار ساده است. جو زمین به مانند آینه‌ای با درصد بازتاب پایین است. نور خورشید پس از برخورد به زمین به سوی ماه بازتاب داده می شود و بخش تاریک ماه روشن می شود.

تصویر آینده : در اعماق آسمان خرس بزرگ