بارش ستاره‌ها بر خانه‌های قدیمی

تصویر و حق کپی : ماهان خضرایی

شهر بهمن در مختصات جغرافیایی طول ۳۰ و ۵۲ جغرافیایی و عرض ۱۰ و۳۱ جغرافیایی قرار دارد و با ارتفاع ۲۱۳۰ متر در شمال غربی آباده در استان فارسقرار گرفته، این منطقه شامل دو حوزه آبریز گاوخونی و کویر ابرکوه و رودخانه سیوند می‌باشد. زیر حوضه بسته کویر آباده، دشتهای آباده، اقلید، سورمق را زهکشی می‌کند. پس از گذشت از گردنه گاشار و ارز دشت ابرکوه و از آن پس مسیل ابرکوه نامیده می‌شود. بهمن در این منطقه و حوزه آبریز قرار دارد. این حوضه از شمال و شمال غربی به کوه اسفنداران، از غرب به سه شاخه حوزه آبریز ساریان و دست فمران و از جنوب به سه شاخه آبریز رودخانه سیوند و از شرق به منطقه ابرکوه محدود می‌شود. حال در این منطقه شهری قدیمی مربوط به ۳۰۰ سال قبل وجود دارد که تنها ویرانه‌هایی از آن باقی مانده. این مکان برای تهره تصاویر آسمان شب به همراه خانه‌های کاهگلی بسیار مناسب است.

تصویر آینده : دور قطبی از درون کاروانسرا