ماه قرمز

تصویر و حق کپی : محمد سلطان اکتابی

تصویر آینده : دو هلال صبحگاهی!