دو هلال صبحگاهی!

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

تصویر آینده : دوپیکر درختی