مقارنه صبحگاهی

تصویر و حق کپی : محمد امین امیری

تصویر آینده : داس مه پیر