سحابی پلیکان

تصویر و حق کپی : طاها قوچکانلو

در فاصله ۲۰۰۰ سال نوری از ما سحابی بسیار زیبا در صورت فلکی قو جای دارد که به پلیکان معروف است. این ناحیه از آسمان که بنام IC5067 شناخته می شود در واقع بخشی از یک سحابی نشری بزرگ تر به نام پلیکان (قو) است که به دلیل شباهت آن به پلیکان، در گفتار عامیانه با نام سحابی پلیکان شناخته می شود. اندازه این برآمدگی ها که از سر تا گردن پلیکان را شامل می شود، ۱۰ سال نوری است. رنگ های کاذب در تصویر درخششی مناسب به رشته های نشری داده است، که خود آنها نیز مربوط به طیف اتم های مختلف در این سحابی است، که محل تولد ستاره ها هستند. این سحابی درست در کنار سحابی بزرگ NGC7000 یا سحابی آمریکای شمالی است که در کنار ستاره آلفای – قو ( دنب ) قرار دارد.

تصویر آینده : نیروگاه در زیر آسمان پرستاره