شهاب جوزایی

تصویر و حق کپی : محمد سلطانی
بارش شهابی جوزایی همه ساله علاقمندان زیادی را در مناطق تاریک گرد هم می یآورد تا شکوه این پدیده را به تماشا نشینند. اما امسال علی رغم وجود ماه نیمه در آسمان بارش تفاوت چشمگیری با بارشهای سالهای اخیر داشت. بطوریکه اگر چشمان خود را به سمت قسمتی از آسمان نشانه می رفتید پس از چند ثانیه غیر ممکن بود شهابی از مقابل دیدگانتان گذر نکند. شهابهای جوزایی امسال با رنگهای خیره کننده سبب می شدند هبچ رصدگر یا عکاسی نا امید به خانه باز نگردد. این بارش مانند سایر بارشها دارای چند آذرگوی نورانی هم بود که در صورتهای فلکی دب و اکبر ، جبار و کلب اکبر رخ نمودند. متاسفانه با گذشتن از نیمه شب هوا به تدریج رو به ابری شدن گذاشت و پس از یک مهمانی دلچسب همه را به خانه فرستاد . کانون این بارش در صورت فلکی جوزا یا دوپیکر قرار گرفته است و از معدود بارشهایی به شمار می رود که منشا سیارکی دارد. این سیارک فایتون نامیده می شود.

تصویر آینده : کوه کی نو