شهابهای دیدنی

تصویر و حق کپی : مجتبی مقدسی

بارش شهابی جوزایی غوغایی در آسمان به پا کرد و عکاس‌های ایرانی تصاویر دیدنی از این شهاب‌ها تهیه کردند که امروز یکی از آنها را برای شما به نمایش گذارده‌ایم. همانطور که در تصویر روز ستاره شناسی دو روز قبل گفتیم بارش جوزایی از سیارکی به نام فایتون بوجود آمده است. بر طبق مهمترین نظریه ارائه شده این سیارک در گذشته دنباله‌داری بوده که تمامی مواد آن بخار و تنها هسته‌ باقی مانده است. نظریه دیگری نیز وجود دارد که احتمال متلاشی شدن سیارک را می دهد و بقایای آن همه ساله به جو زمین برخورد می کند، که کمی جای تأمل دارد. اما در هر صورت این بارش همه ساله نمایشی زیبا در آسمان شب برای همگان ترتیب می دهد.

تصویر آینده : نگینی به بزرگی سیاره زهره!