پل میربها

تصویر و حق کپی : مهدی عسگری

تصویر آینده : خورشیدگرفتگی در راه است!