همنشینی صبحگاهی

تصویر و حق کپی : اشین زاکاریان ( TWAN )

مقارنه یا همنشنی اجرام آسمانی سوژه مناسبی برای عکاسی و ثبت لحظه‌های بیادماندنی است. امشب کمی پس از غروب خورشید نیز می توانید همنشینی ماه و سیاره مشتری را در آسمان به آسانی ببینید و ماه راهنمای مناسبی برای یافتن سیاره مشتری است. تصویر امروز نیز نمایی از هلال ماه و سیاره زهره است که با سوژه‌ی زمینی، درخت به ثبت رسیده است.

تصویر آینده : شبی در نیاسر