شبی در نیاسر

تصویر و حق کپی : مهدی عسگری

چهارطاقی نیاسر کاشان بازهم میزبان رصدگران و عکاسان آسمان شب بود. این مکان که به گفته‌ی برخی از محققان دارای مشخصات علمی است، در حال حاظر در دست بررسی درست بودن گفته‌ها قرار دارد. چهارطاقی‌ها دارای کاربردهای بسیاری بودند. برخی معتقد به این هستند که آنها آتشکده بودند و برخی دیگر به محلی برای اطراق و استراحت کوتاه آن را نسبت داده‌اند. چهارطاقی بنایی است که دارای چهار ستون به بلندای ۳ یا ۴ متر که گنبدی به قطر ۳ یا ۳.۲ متر بر روی آن بنا نهاده شده است. چهارطاقی‌های بسیاری در ایران است و در بسیاری از روستاها می‌توان آنها را یافت. تصوی بالا نمایی از چرخش ستاره‌ها برفراز چهارطاقی نیاسر کاشان است.

تصویر آینده : رنگین کمان ابر