قابی برای خورشید

تصویر و حق کپی : طاها تبیانی

تصویر آینده : طلوع ماه