شهابی در آسمان معبد مهر

تصویر و حق کپی : احسان نگین

معبد مهر یکی از چهار معبد مهری شناخته شده ایران است که در نزدکی شهر مراغه قرار دارد. این معبد یکی از قدیمی ترین معابد مهری محسوب میشود که مردم مهرپرست در آن به پرستش خدای خورشید میپرداختند. این اثر به وسیله عوامل انسانی در دل صخره های سنگی کنده شده و دارای فضاهای توخالی و تودرتو در زیر زمین بوده و به طور کامل کاوش نشده است . بخشهایی از آن در زیر خانه های ساکنین در فاصله نسبتا زیادی از آن قرار دارد. بنای بازمانده از معبد پس از اسلام و در عصر ایلخانیان یعنوان خانقاه مورد استفاده قرار گرفته و صحن اصلی آن از آیات قرآن تزیین شده است. تصویر امروز صورت فلکی جبار از دید یکی از شکافهای سقف معبد است که به آسمان باز میشود، در حالی که شهابی از کنار پای صورت فلکی جبار در حال عبور است.

تصویر آینده : درختان خشک زمستان