چرخش آسمان

تصویر و حق کپی : رحیم حیدرنیا

چرخش آسمان، طلوع و غروب ستاره‌ها، سیارات و تمامی اجرام آسمانی نمایشی از زیبایی‌های آسمان شب هستند. اما اگر در طول شب بدور از آلودگی نوری شهر به آسمان شب بنگرید متوجه می شوید که اجرام آسمانی در حال گردش به دور ستاره‌ای هستند که آن را ستاره قطبی می نامند. این ستاره در راستای محور زمین است و به همین دلیل آن را در آسمان ثابت می بینیم. فاصله ستاره قطبی با خورشید ۴۲۵ سال نوری است .متغییری از نوع قیفاووسی بوده (در حقیقت نزدیکترین ستاره متغییر قیفاووسی) و دارای همدمی از ستارگان رشته اصلی با نام Polaris B از قدر ۸ ودر فاصله واقعی حدود ۲۴۰۰ واحد نجومی وفاصله ظاهری ۱۸ ثانیه قوسی است که البته به دلیل تفاوت روشنایی به سختی مشاهده می شود.ستاره همدم از رده طیفی F3 ودارای جرمی در حدود ۵/۱ جرم خورشید است. این ستاره همدم در سال ۱۷۸۰ میلادی توسط ویلیام هرشل کشف گردید.

تصویر آینده : خط‌هایی بر بالای شهر!