سر جادوگر

تصویر و حق کپی : مسعود صفری

تصویر آینده : گنبد سلطانیه