سفری به درون سحابی جبار

تصویر و حق کپی : فرزاد زمانفر

سحابی معروف جبار روشنترین سحابی گازی در آسمان در صورت فلکی جبار قرار دارد.در شرایط خوب با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است.قدر تقریبی آن در حدود ۴ بوده واندازه آن نیز در حدود یک درجه است. این سحابی در واقع تکه کوچکی از یک ابربزرگ است که چند صد سال نوری اندازه آن است.بطلمیوس تیکو براهه جان بایر و گالیله از ستاره شناسانی هستند که به آن پرداخته اند فاصله این سحابی در حدود ۱۶۰۰ سال نوری است.ابعاد واقعی آن درحدود ۳۰ سال نوری است.این سحابی توسط ۴ ستاره تازه متولد شده داغ در درونش روشن شده است نام این خوشه کوچک خوشه ذوزنقه وار یا تراپزی وم (Trapezium)است.این چهار ستاره با تابش فوتونهای فرابنفش خود موجب تحریک توده گازی ودر نتیجه درخشنده شدن آن شده اند.درخشندگی روشنترین این ۴ ستاره ۴۰ برابر خورشید است. چگالی اتم ها ویونها در این سحابی در حدود ۶۰۰ عدد در سانتیمتر مکعب است.در ماورای این سحابی یک ابرمولکولی قرار دارد که محل شکل گیری ستارگان جدیدی می باشد که همچنان متولد می شوند..در طول موجهای فروسرخ پیش ستاره هایی در شرف تکوین قابل مشاهده است. ستاره های جوان دراوائل شکل گیری در طول موجهای مادون قرمز تابش دارند وبرای دیدن آنها باید به تلسکوپهای مادون قرمز مجهز بود.این ستاره ها در میان ابرهای مولکولی مخفی شده اند. ( برگزفته از www.haftaseman.ir )

تصویر آینده : اختتامیه کارگاه عکاسی توآن