ماه بزرگتر از همیشه

تصویر و حق کپی : سیامک ثابت

امشب قمر زمین در نزدیکترین فاصله خود طی ۱۸ سال گذشته از زمین قرار خواهد گرفت. فاصله ای برابر ۳۵۶ هزار و ۵۷۷ کیلومتر که به این پدیده حضیض نیز می گویند و ماه را در این شرایط اَبَرماه خطاب می کنند. این عنوان در دهه ۱۹۷۰ توسط “ریچارد نول” به ماهی اختصاص یافت که در فازی که ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کامل است، نزدیکترین مدارش نسبت به زمین قرار گرفته باشد. برخی محققان می گویند : در این دوره زمانی ( حضیض ماه به زمین ) میزان جزر و مد افزایش زیادی داشته و احتمال بروز زمین لرزه هایی با قدر ۵ یا بیشتر و حتی فعالیتهای آتشفشانی وجود خواهد داشت. پس خود را برای هر نوع خطری آماده کنید.

تصویر آینده : کالیفرنیا در اعماق آسمان