ماه

تصویر و حق کپی : نیما دانشور

همدم همیشگی زمین، ماه برای همگان بسیار جذاب است. ماه کره‌ای است خاکی که تنها ۳۴۷۶ کیلومتر قطر دارد اما از نظر تناسب یک چهارم زمین است که بسیار بزرگ به نظر می رسد. قرار گیری ماه در آسمان بسیار جالب است. این قمر تنها ۳۸۴۰۰۰ کیلومتر از زمین فاصله دارد ولی از نظر قطر ظاهری ( دید ناظر زمینی ) دقیقاً برابر با خورشید است که در ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ کیلومتری از زمین قرار دارد. این نشان از نظم سیارات و قمرهای منظومه خورشیدی است که جای فکر بسیاری دارد. ماه و خورشید هر دو از نظر اندازه ظاهری بسیار به هم نزدیک هستند ( هر دو تقریباً ۳۰ دقیقه قوسی ) و در صورتی که گره مداری ماه بر روی مرکز خورشید منطبق شود خورشید گرفتگی پدید می آید. ماه تآثیرات بسیاری بر روی زمین مانند، محور زمین، مدت گردش زمین به دور خودش و حرکت زمین در مدار واقعی به دور خورشید دارد.

تصویر آینده : سقفی برای همه