مردابی در اعماق آسمان

تصویر و حق کپی : طاها قوچکانلو

تصویر امروز نمایی از سحابی مرداب یا M8 است که توسط یکی از این دوربین‌ها تهیه شده و به وضوح گازهای هیدروژن-آلفا در آن نمایان است. ک ابر یا سحابی هیدروژنی که در فاصله ۵۷۰۰ سال نوری از ما در صورت فلکی قوس (اندکی بالای ستاره سر لوله قوری یا دلتای قوس)قرار دارد وهشتمین جرم فهرست مسیه است.M8 یا سحابی مرداب سحابی بزرگی در آسمان است که مساحتی در حدود ۹۰*۴۰ دقیقه قوسی رااشغال کرده است.این خوشه همچنین دومین سحابی درخشان قابل مشاهده از نیمکره شمالی است ودر مقایسه با سحابی جبار که پرنورترین سحابی آسمان است چهار برابر دورتر است.این سحابی یکی از درخشانترین ابرهای تولید کننده ستاره ای در آسمان است ودر آن می توان ستاره های جوان زیادی را مشاهده نمود.

تصویر آینده : مثلثی در راه شیری