ماه

تصویر و حق کپی : علی رضا شاه حمزه

تصویری از طلوع ماه بر فراز یکی از کوه های اطراف شهر کاشان را شاهد هستید. تصویری که از پشت تلسکوپ تهیه شده و در نمایی از طلوع ماه در پَس درختی خشکیده است. در این تصویر یکی از گودالهای معروف ماه به نام تیکو براهه در سمت چپ تصویر به خوبی نمایان است. ستاره شناس دانمارکی که با وسایلی که قبل از اختراع تلسکوپ در دست داشت به اندازه گیر ی های دقیقی از سیارات وستارگان پرداخت. در سال ۱۵۶۶ در یک دوئل با یکی از دانشجویان نوک بینی خود را از دست داد ویک قطعه فلزی را جانشین آن کرد.با کمک استادانش به ساخت چندین ابزار ستاره شناسی پراخت وبه مطالعه کتاب المجسط بطلمیوس که تنها مرجع در دست بود مشغول شد.در سال ۱۵۶۳ به رصد مقارنه دو سیاره مشتری و زحل پرداخت ومتوجه اختلاف چند روزه با پیش بینی های محاسبات کپرنیکی شد بهمین دلیل تصمیم گرفت بقیه عمر خود را به بررسی مدارات سیاره ای وموقعیت ستاره ها بپردازد.به دنبال آن کوادرانتی بزرگ ویک رصدخانه شخصی بنا نمود.در سال ۱۵۷۳ ابرنواختری در صورت فلکی ذات الکرسی کشف نمود وهمین موجب شهرت اوشد.پادشاه دانمارک جزیره ای را به اوبخشید واو در آنجا دو رصدخانه بنا نمود وکوادرانتی با طول بازوی ۲ متری ساخت. به همین دلیل نام این ستاره شناس را بر روی یکی از بارزترین عوارض سطحی ماه نهادند تا همیشه نام او بر روی زبانها باشد.
تصویر آینده : سحابی هلال