رژه در زیر آسمان شب

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

تصویر آینده : گنبد سلطانیه