شهابی جالب

تصویر و حق کپی : احسان نگین

در شب برگزاری رقابت مسیه دهم، برخی از رصدگران به ثبت لحظه‌های رصد آسمان و آسمان شب پرداختند. در یکی از تصاویر گرفتنه شده، شهابی دیدنی از آسمان بالای سر رصدگران گذر کرد و ردی زیبا بر جای گذاشت. در ابتدا این رد نورانی بیشتر به ایریدیوم شباهت داشت، اما پس از بررسی‌های انجام شده شهاب بودن آن برای بسیاری ثابت گشت. اما شهابهایی که در آسمان مشاهده می شوند را می توان به دو دسته تقسیم نمود.شهابهایی که بطور پراکنده ودر جهتهای مختلفی در آسمان دیده می شوند(تعداد این شهابهای پراکنده در یک شب عادی کمتر از ۶ عدد در ساعت است)وشهابهایی که دارای نظم بوده ودر شبهای خاصی از سال رخ می دهندو نمایان شدن این شهابها با نام بارش شهابی شناخته می شود.زمانی که یک دنباله دار از جایی عبور می کند ذرات بخارشده سطحی آن٬ از آن جداشده ودر مسیر عبور آن در فضاباقی می مانند. بارش شهابی زمانی رخ می دهد که زمین از میان غبارها وذرات باقیمانده از عبور دنباله دارها می گذرداین غبارها وذرات هنگام ورود به جو زمین بدلیل سرعت زیاد یونیده شده ،می سوزندواز خود ردی بجا می گذارند.

تصویر آینده : سفری دیگر به راه شیری