آسمانی پر ستاره و تاریک

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده ( AstroPix )

با اینکه قسمت پرنور راه شیری در آسمان زمستانه نیست ولی ستارگان بسیار بیشتری را از این آسمان در یک شب تاریک می توان شمرد. این آسمان پرستاره یکی از بهترین موقعیت ها برای سنجش آسمان تاب مناطق مختلف را بوجود می آورد؛ چرا که خود راه شیری یکی از موانع اصلی بدست آوردن داده های دقیقی از آسمان تاب یک منطقه است. در این تصویر سه صورت فلکی زمستانی بر فراز کوهستانی برفی به نام کی نو در شمال استان خوزستان دیده می شوند که نماد آسمان زمستانه هستند. صورت فلکی ثور ( گاو ) در سمت راست، صورت فلکی شکارچی ( جبار ) در میانه ی تصویر و صورت سگ بزرگ ( کلب الکبر ) در قسمت چپ تصویر قرار دارد. پرنور ترین ستاره ی تصویر که در سمت چپ میانه ی قرار گرفته است، که در واقع پرنورترین ستاره ی آسمان شب از دید ناظر زمینی است، با نام شِعرای یمانی یا شباهنگ شناخته می شود.
نویسنده متن : مهدی زمانی

تصویر آینده : استخر یخ زده