دو هلال صبحگاهی

تصویر و حق کپی : مجید قهرودی

دو هلال صبحگاهی! بسیار عجیب است، اما وجود دارد. سیاره زهره دومین سیاره منظومه خورشیدی است که به دلیل قرار گیری در بین مدار زمین و خورشید گاهی به صورت هلال و گاهی به صورت تثلیث دیده می شود. این سیاره همیشه در نزدیکی افق در صبحگاه و یا شامگاه به صورت هلال است و هلال ماه نیز ( قبل و یا بعد از مقارنه ) به ملاقات او می رود. تصویر امروز نمایی از هلال ماه صبحگاهی به همراه هلال سیاره زهره است که نمایی دیدنی دارد.

تصویر آینده : اجتماع سیارات