آسمان بر فراز طبیعت

تصویر و حق کپی : محمد رضا آخوندی

تصویر آینده : غروب ستاره‌ها