غروب ستاره ها

تصویر و حق کپی : غلام حسین زارع

تصویر آینده : آسمان پرستاره کویر