گوی سرخ در راه شیری

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

تصویری زیبا و پر معنا از اعماق آسمان و آسمان را شاهد هستیند. ماه همچون گوی سرخی در وسط تصویر و درون سایه زمین جای دارد و تاریک شدن آن فرصت مناسبی را پدید آورد تا راه شیری و اجرام اعماق آسمان نمایان شوند. در سمت راست تصویر سه ستاره‌ی صورت فلکی عقرب و ستاره‌ی قلب عقرب در وسط آنها به رنگ قرمز و در کنار آن خوشه‌ی ستاره‌ای M4 به همراه سحابی‌های رنگا رنگ دیده می شود. دُرست در سمت چپ ماه سحابی قرمز رنگ و زیبای M8 یا مرداب مانند تکه‌ای جدا شده از آسمان خودنمایی می کند. در بالای آن سحابی سه تکه یا M20 و آخرین جرم سمت چپ تصویر خوشه‌ی ستاره‌ای M22 است. این تصویر نمایی دیدنی از اجرام مختلف است که دیدن آن هر انسانی را در مورد عظمت جهان پیرامون خود به فکر فرو می برد.

تصویر آینده : شبی پرهیاهو