ماه قرمز در آسمان

تصویر و حق کپی : اسدالله قمری نژاد ( StarryPix )

قرص سرخ کوچکی در بین ستارگان با چشم غیر مسلح، ولی از پشت تلسکوپ قرصی دیدنی و بزرگ از ماه گرفته شده به رنگ سرخ و ستاره‌ی کم نور اطراف آن. تصویری از ماه گرفتگی ۲۵-۲۶ خرداد ۱۳۹۰ که هویاهویی در بین ستاره شناسان و علاقه مندان به آن برپا کرد. بسیاری از انجمن‌های ستاره شناسی با برگزاری رصد عموم مردم را به دیدن این رویداد بسیار جذاب دعوت کردند ( گزارشهای گرفت ) و تنها زیبایی‌های آن را دیدند، اما بررسی علمی و عملی هر گرفت می تواند یکی دیگر از جنبه‌های آن باش. بررسی درجه تاریکی ماه، محاسبه قطرماه و قطر سایه زمین، بررسی لیبراسیون و موارد دیگر هر یک می تواند، دیدن این ماه گرفتگی را به پروژه‌ای علمی مبدل سازد. در ایران تعداد انگشت شماری بر روی برخی از موارد گفته شده تحقیق کردند که در آینده گزارشهای آنها در وب سایت آسمان شب ایران قرار خواهد گرفت.

تصویر آینده : طلوع عقرب