عقرب و راه شیری

تصویر و حق کپی : مهدی زمانی

تصویری خارق العاده از طلوع صورت فلکی بزرگ عقرب و مرکز کهکشان راه شیری را در آسمان بالای سر رقابت کنندگان مسیه دهم ایران شاهد هستید. تصویری که نشان دهنده‌ی سحابی‌های رنگارنگ در کنار ستاره‌ی قلب عقرب، سحابی عظیم قرمز رنگ در اطراف ستاره‌ی زتا ـ حیه ( zeta (ζ) Ophiuchi ) که از نوع سحابی‌های بازتابی است، مرکز کهکشان راه شیری به همراه سحابی قرمز رنگ مرداب و دُرست سمت چپ تصویر دو سحابی M16 یا سحابی عقاب و M17 یا سحابی اومگا به خوبی نمایان هستند.

تصویر آینده : راه شیری و نقطه‌ای قرمز