دواران ستاره‌ها

تصویر و حق کپی : سید حسین حسینی

تصویر آینده : نگاهی به نگین درخشان آسمان