عکاس آسمان شب

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

تصویر امروز ستاره شناسی ایران به خود عکاسان آسمان شب اختصاص دارد. عکاسانی که بیشتر آنها از رصدگران با تجربه‌ی آسمان شب هستند و برای ثبت لحظه‌های زیبای زندگی در زیر آسمان شب به عکاسی روی آورده اند. عکاسی از آسمان شب شامل عکاسی از مناظر زمینی به همراه آسمان شب ( Ladscape )، عکاسی تلسکوپی ( اعماق آسمان، ماه، خورشید، سیارات ) می شود. اصول عکاسی از آسمان شب در برخی از موارد با عکاسی زمینی بکسان است، اما در مورد پردازش تصویر بسیار متفاوت است. عکاس پس از تهیه تصویر مناسب باید در زمینه‌ی پردازش تصویر توسط نرم افزارهای PhotoShop ، Startrails ، iris و … تبحر داشته باشد تا تصویر بسیار خوبی را خلق کند.

تصویر آینده : عبور ISS از آسمان ایران